Sprawozdanie meytoryczne' 2010

czwartek, 28 lipca 2011 11:22
Drukuj

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, poz.529).

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

„POMOC POTRZEBUJĄCYM” FUNDACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO

OD 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 r.

 

1.    Nazwa, siedziba i adres:

„Pomoc Potrzebującym” Fundacja Pożytku Publicznego,
ul. Leszczyńskiego 9, 02-496 Warszawa.

2.    Podstawowy przedmiot działalności wg PKD:

80.; 85.; 55.2; 74.70; 45.; 55.5

3.    Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr:

Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000140287 z dnia 21.11.2002r.

4.    Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON:

015285525

5.    Dane dotyczące członków zarządu:

Prezes Fundacji: Małgorzata Kamińskazam. ul. Zygmunta Augusta 6; 02-496 WARSZAWA

Wiceprezes Fundacji: Barbara Marczak - zam. ul. Grójecka 130 m. 139; 02-383 WARSZAWA

Od lipca 2010 r.

Prezes Fundacji: Jerzy Kamiński - zam. Kopytkowo 1 m 2; 83-230 SMĘTOWO GRANICZNE

Wiceprezes Fundacji: Barbara Marczak - zam. ul. Grójecka 130 m. 139; 02-383 WARSZAWA

 

6.    Określenie celów statutowych Fundacji:

7.    Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez:

Działalność nieodpłatna:

Działalność odpłatna:

A.      Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów.

I. Poprawa warunków życia osób starszych, rencistów, emerytów, osób poszkodowanych przez los, niepełnosprawnych, samotnych i ich rodzin;

Głównymi beneficjentami naszych działań statutowych pensjonariusze naszych zakładów opiekuńczych oraz ich rodziny. Osoby trafiające do naszych placówek to osoby chore, leżące, niekiedy w bardzo ciężkich stanach pozbawione możliwości samodzielnej egzystencji bądź z przyczyn materialnych bądź zdrowotnych. Pobyt w naszej placówce jest dla nich jedynym ratunkiem na godne życie, gdyż bardzo często wskutek poważnego schorzenia rodzina nie jest w stanie samodzielnie sprawować nad taką osobą opieki. Wymaga ona odpowiedniego przygotowania, a przede wszystkim czasu, potrzebnego na zajmowanie się taką osobą niemal non stop.

Dla zapewnienia pensjonariuszom właściwej opieki zatrudniamy specjalistów o różnych kwalifikacjach: lekarzy neurologów, internistów, pielęgniarki, salowe, rehabilitantów. Całkowitą opiekę w trakcie pobytu w naszych domach zarówno lekarską jak i administracyjną sprawowałafinansowała ze swych środków Fundacja. W ramach działań statutowych wspomagających poprawę warunków życia osób starszych Fundacja dofinansowała: zakup sprzętu rehabilitacyjnego, leków dla osób przewlekle chorych, dofinansowała koszt pobytu w domu opieki, koszty leczenia, koszty transportu medycznego.

Zgodnie z celami określonymi w statucie Fundacji w roku 2010 „Pomoc Potrzebującym” Fundacja Pożytku Publicznego kontynuowała swą działalność wspomagającą poprzez organizowanie wsparcia finansowego i merytorycznego zarówno podmiotów zajmujących się realizacją zadań społecznych jak i osobom będącym w szczególnie trudnej sytuacji. Fundacja we współpracy z OPS Targówek zorganizowała dożywianie dla osób niewydolnych finansowo.

Dożywianiem tymjeden ciepły posiłek w ciągu dniazostało objętych 20 osób.

prowadzenie i wspieranie domów opiekuńczych i zakładów opieki zdrowotnej;

Głównym działaniem naszej Fundacji było prowadzenie i finansowanie w 2010 r. Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Warszawie przy ul. Kiejstuta 1, w którym przebywa obecnie 85 pensjonariuszy: osób starszych, chorych, leżących oraz „Placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku” w Warszawie przy ul. Oliwskiej 5, w której znajduje się także około 85 pensjonariuszy.

Ze środków pozyskanych od osób fizycznych w formie darowizny Fundacja przez cały 2010 rok finansowała:

Wśród wymienionych obszarów i rodzajów wsparcia finansowego i merytorycznego największe wydatki w 2010 stanowiły nakłady inwestycyjne na roboty modernizacyjne obiektu Fundacji - „Placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku” przy ul. Oliwskiej 5 w Warszawie oraz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Warszawie przy ul. Kiejstuta 1. Usprawnienie obiektów pod kątem zagwarantowania pensjonariuszom jak najlepszych warunków pobytu to kolejne nakłady finansowe na roboty remontowe, bieżąco finansowane przez Fundację.

W roku 2010 wykonano w ramach remontów bieżących:

Nie wszystkie prace udało się zakończyć w planowanym przez nas terminie, czyli do końca 2010 r. Ze względu na brak odpowiednich środków finansowych budowa ogrodu zimowego na tarasie wysokiego parteru oraz ostateczne zakończenie przebudowy pralni w placówce przy ul. Oliwskiej 5 (zakup nowoczesnej pralnicy) oraz magla zostało przełożone na 2011 r. Na początek roku 2011 planowana jest całkowita modernizacja kuchni i zaplecza kuchennego w placówce przy ul. Kiejstuta 1.

Całkowite zakończenie procesów inwestycyjnych Fundacji jest planowane do ostatecznego wykonania w latach 2011/2012.

Będzie to: zakończenie przebudowy i zagospodarowania zaplecza kuchennego, pralni oraz zagospodarowanie terenów zielonych z celem przeznaczenia ich na potrzeby pensjonariuszy i odwiedzających ich osób oraz urządzenie tzw. ogrodu zimowego na tarasie wysokiego parteru.

II. Organizowanie i popularyzowanie aktywnej rehabilitacji;

W ramach prowadzonych przez Fundację placówek opiekuńczych Fundacja w ramach pobytu osób starszych w tych ośrodkach organizuje bezpłatną rehabilitację dla pensjonariuszy ośrodków opiekuńczych. Dla celów rehabilitacyjnych służą dwie kompleksowo wyposażone w niezbędny sprzęt rehabilitacyjny sale rehabilitacyjne.

Zakres rehabilitacji pensjonariuszy ośrodka dotyczy rehabilitacji osób po przebytych urazach i ma na celu powrót tych osób do samodzielnego funkcjonowania. Nie jest to rehabilitacja doraźna, ale kompleksowa - przeprowadzana codziennie w wydzielonym, specjalnie przystosowanym do tego celu pomieszczeniu.

Powrót do samodzielności rozumiemy jako:

Zakres rehabilitacji pensjonariuszy ośrodka dotyczy rehabilitacji osób po przebytych urazach i ma na celu powrót tych osób do samodzielnego funkcjonowania. Nie jest to rehabilitacja doraźna, ale kompleksowa - przeprowadzana codziennie w wydzielonym, specjalnie przystosowanym do tego celu pomieszczeniu.

Rehabilitacja odbywa się pod nadzorem 3 rehabilitantów – magistrów rehabilitacji. Jest organizowana zarówno dla osób sprawniejszych fizycznie jak i w formie rehabilitacji przyłóżkowej prowadzona dla osób ograniczonych ruchowo. Z zajęć rehabilitacyjnych w obu placówkach korzysta regularnie 50 pensjonariuszy w ramach pełnej rehabilitacji w salach rehabilitacyjnych oraz 40 pensjonariuszyramach rehabilitacji przyłóżkowej.

Fundacja głównie na potrzeby osób po udarach uruchomiła program terapii foniatrycznej. W ramach programu Ministerstwa Edukacji został uruchomiony Prywatny Projekt Badawczy poświęcony terapii i profilaktyce afazji. Opiekę merytoryczno-warsztatową nad projektem sprawują pracownicy naukowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach projektu przy współpracy specjalistów foniatrii codziennie bezpłatnie odbywają się indywidualne sesje terapeutyczne dla osób z afazją, mających na celu przywrócenie im sprawności mowy.

Prawie roczna praca z osobami dotkniętymi rożnymi formami afazji przynosi bardzo dobre efekty, dostrzegalne na poziomie możliwości nawiązywania kontaktu werbalnego z osobami które utraciły zdolność mowy. Jest to tym cenniejsze, że projekt jest ciągły a praca z osobami z afazją nie jest ograniczona liczbą spotkań, tylko długofalowa i etapowa, uzależniona od czynionych postępów w mowie. Każdy proces terapeutyczny jest zindywidualizowany i dostosowany do potrzeb osoby objętej projektem. Projekt ma nie tylko na celu wdrożenie nowoczesnych metod walki z afazją – narzędzia, ćwiczenia, diagnoza, ale także poznanie głębszych przyczyn tej choroby i prób jej scharakteryzowania, gdyż przyczyny powstawania afazji nie jednorodne. Celem pośrednim jest wypracowanie praktycznych metod terapeutycznych.

III.        Udzielanie pomocy materialno - bytowej;

Fundacja wspiera kobiety bezrobotne finansując im czynsz w spółdzielniach mieszkaniowych – pomocą tą objęte 2 kobiety, do momentu uzyskania stabilizacji materialnej umożliwiającej samodzielną spłatę zadłużenia.

Fundacja udzielała zapomogi zwrotne w formie doraźnej pomocy finansowej. Zapomogi te w większości przeznaczone na bieżące pokrycie kosztów utrzymania jak i np. spłatę wierzytelności komorniczych (głównie dla osób skazanych opuszczających zakład karny po odbyciu kary).

Na święta Bożego Narodzenia oraz Wielkiej Nocy Fundacja obdarowała rodziny wielodzietne artykułami spożywczymi – wsparcia udzielono 22 rodzinom.

Fundacja wspiera i udziela pomocy prawnej dla osób występujących na drogę postępowania sądowego w sprawach karnych bądź cywilnych.

IV.        Prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej;

We wrześniu Fundacja uczestniczyła w uroczystościach 40lecia Aresztu Śledczego Warszawa Grochów. Fundacja partycypowała w kosztach ufundowania sztandaru Aresztu Śledczego Warszawa Grochów. Do miana fundatorów zostały przedstawione firmy i organizacje współpracujące z Aresztem Śledczym najdłużej, a także mające najlepsze wyniki w zakresie aktywizacji zawodowej i readaptacji społecznej osób skazanych. Nasza Fundacja została zaproszona do partycypacji w kosztach sztandaru, jako wyraz długiej i owocnej współpracy. Jesteśmy jedną z nielicznych organizacji w województwie mazowieckim i w Warszawskim Inspektoracie Służby Więziennej, która ma podpisane stałe umowy o pracę z osobami osadzonymi.

Fundacja uczestniczyła w corocznej zbiórce artykułów żywnościowych (Boże Narodzenie oraz Wielkanoc) organizowanych przez Bank Żywności SOS w Warszawie. Fundacja oddelegowała swoich wolontariuszy oraz samochody dostawcze w celu segregacji artykułów żywnościowych oraz ich transportu. Fundacja została uhonorowana pamiątkowym dyplomem potwierdzającym udział w tej akcji. Wspólnie zebraliśmy 3431 kg żywności (grudzień 2010 r.).

V.      Organizowanie i zaopatrywanie w artykuły pierwszej potrzeby ludzi wymagających opieki;

Z produktów żywnościowych pochodzących z zasobów Agencji Rynku Rolnego Fundacja przygotowywała i wydawała 215 posiłków dziennie dla osób wymagających wsparcia, bezdomnych i biednych.

W ramach wspomagania Ośrodków Pomocy Społecznej i placówek oświatowych Fundacja przekazała w formie nieodpłatnej produkty żywnościowe pozyskiwane przez sponsorów.

W sposób ciągły w roku 2010 objęte POMOCĄ przez naszą Fundację były placówki:

Na rzecz tych placówek zostały przekazane artykuły żywnościowe w postaci:

mleka w proszku, płatków kukurydzianych, kaszy jęczmiennej, makaronów: krajanki i świderków; jogurtów śmietankowych, jogurtów owocowych „JOGOBELLA”; jogurtów „SMAKIJA” w różnym asortymencie; deserów owocowych i smakowych (waniliowych, czekoladowych i kawowych); jogurtów smakowych; deserów mlecznych, słodyczy. Podziękowania za otrzymane dary znajdują się w archiwum naszej Fundacji.

Na rok 2011 planowane zintensyfikowane prace zmierzające do wdrożenia systemowego programu pomocy postpenitencjarnej dla rodzin osób osadzonych w zakładach karnych (dożywianie w placówce Fundacjiciepły posiłek + sypkie produkty żywnościowe). Projekt ten będzie realizowany przy współudziale Ośrodka Pomocy Społecznej na Targówku oraz Okręgowego Inspektora Służby Więziennej w Warszawie. Rozmowy na temat wdrożenia tego projektu zostały podjęte pod koniec 2010 i będę kontynuowane, aż do czasu wdrożenia programu.

VI.         Działalność edukacyjna i oświatowa;

Zmodernizowany obiekt Fundacji „Placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku” przy ul. Oliwskiej 5 w Warszawie przystosowany został do pełnienia funkcji Ośrodka Szkoleniowego dla projektów realizowanych przez Fundacje ze środków pozyskiwanych z instytucji publicznych oraz środków strukturalnych. W roku 2010 realizowaliśmy projekt:

„WARUNEK POWROTU” w ramach konkursu „WARTO BYĆ ZA” realizowanego przez Kompanię Piwowarska w Tychach. Kompania ta od kilku lat realizuje swój autorski projekt wspierania organizacji pozarządowych, które swym działaniem zapobiegają wykluczeniu społecznemu. Nasz projekt objął 14 kobiet po opuszczeniu zakładu karnego lub tuż przed opuszczeniem zakładu karnego.

Przeszły one profesjonalne szkolenie przygotowujące do wykonywania zawodu opiekuna ludzi starszych w tym zajęcia z: geriatrii/gerontologii, pierwszej pomocy, psychologii wieku starczego, podstaw opieki pielęgnacyjnej z charakterystyką jednostek chorobowych; diety osób starszych. Projekt został uzupełniony o wsparcie prawne w zakresie aktywnego poszukiwania pracy, prawa pracy oraz prawa rodzinnego.

Dzięki temu projektowi pojawiła się nowa, w pełni wykwalifikowana kadra mogąca podjąć czynności służebne wobec ludzi starszych. Wszystkie kobiety objęte projektem przebywają już na wolności, znajdują się pod stała opieka Fundacji. Wszystkie mają unormowaną sytuację społeczno-prawną, podjęły pracę, nie mają problemów z prawem. Część z nich podjęła pracę w naszej placówce w charakterze opiekunek ludzi starszych lub uzyskała wsparcie Fundacji w znalezieniu pracy np. w formie poręczenia u przyszłego pracodawcy.

Nasza inicjatywa jest tym cenniejsza, że zapobiegamy wykluczeniu dwóm grupom osób: osobom „po wyrokach”, które mają problem z powrotem na rynek pracy jak i do codziennego, w pełni wolnościowego życia, jak i osobom starszym, które z racji wieku bądź schorzenia narażone na wykluczenie poprzez np. pobyt w placówce opiekuńczej stacjonarnej. Kluczową przy realizacji tego projektu jest dla naszej organizacji przyjęta zasada synergii w formie wsparcia grup wykluczonych.

Wartość projektu wyniosła 100.00,00 złotych + 10.000,00 wkład własny. Projekt został zakończony w lipcu 2010 r. i rozliczony zgodnie z umową w ciągu 14 dni od dnia zakończenia projektu.

W ramach grupy wolnościowej w obu naszych placówkach pracują 24 kobiety z Aresztu Śledczego Warszawa Grochów – odbywające karę pozbawienia wolności. Umowa z Aresztem Śledczym Warszawa-Grochów zobowiązuje kobiety osadzone, odbywające karę pozbawienia wolności do wykonywania pracy na rzecz naszej Fundacji w placówkach opiekuńczo-pielęgnacyjnych, polegającej na sprawowaniu opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i obłożnie chorymi. Wszystkie Panie w ramach przygotowania zawodowego przeszły i nadal przechodzą wewnętrzne szkolenie dające podstawowe kwalifikacje do wykonywania tego zawodu zarówno w naszych placówkach jak i dające uprawnienia do wykonywania tego zawodu w placówkach zewnętrznych. W ramach wewnętrznego szkolenia osadzone przechodzą szkolenie z zakresu: geriatrii, gerontologii, zasad opieki nad osobą starszą, podstaw rehabilitacji. Osadzone – pracujące w naszych placówkach – po opuszczeniu zakładu karnego w pełni przygotowanymi pracownikami do podjęcia pracy w jakiejkolwiek placówce opiekuńczej jako w pełni profesjonalna kadra pomocnicza, spełniające podstawowe czynności opiekuńcze wobec ludzi starszych bądź schorowanych. W zeszłym roku dzięki pracy w grupie wolnościowej i pozytywnej opinii naszej organizacji ponad 20 kobiet uzyskało prawo do przedterminowego warunkowego zwolnienia i opuściło mury zakładu karnego. Większość z nich podjęła pracę i świetnie odnalazła się w warunkach wolnościowych. Pod koniec 2010 r wystąpiliśmy do Aresztu Śledczego Warszawa Grochów oraz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej o zmianę formy zatrudnienia osadzonych z 8 godzinnego na 12 godzinny system pracy.

W ramach zastępczego wykonywania kary pozbawienia wolności w postaci prac społecznie użytecznych pracę w naszych placówkach wykonują osoby skazane przez sąd za drobne wykroczenia. Osoby te kierowane do naszej placówki przez Kuratorów Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe. Skazani wykonywali wszelkie prace pomocnicze na rzecz naszej Fundacji i naszych podopiecznychod drobnych prac remontowych, malarskich, hydraulicznych po sprzątanie liści i śniegu, rozładunek żywności.

Część z nich przeszła krótkie przeszkolenie w kierunku pomocy osobom starszym i teraz wykonuje podstawowe czynności opiekuńcze – wymagające głównie siły (podnoszenie, przenoszenie na łóżka lub wózek, pomoc przy transporcie medycznym).

W marcu 2010 r. Zarząd oraz wolontariusze Fundacji uczestniczyli w wizycie studyjnej na Litwie. Odwiedziliśmy Dom Pomocy Społecznej dla ludzi starszych w Pikieliszakch koło Wilna. Nawiązaliśmy współpracę z ośrodkiem, trwa wymiana doświadczeń pomiędzy obiema placówkami.

Dwukrotnie w roku 2010 naszą organizację odwiedzili przedstawiciele włoskiej organizacji S.P.E.S. TRENTO COOPERATIVA SOCIALEz włoskiego Trydentu. Spotkania te były poświęcone wymianie doświadczeń pomiędzy obiema organizacjami i szukaniu ewentualnych dróg współpracy.

Spotkania te stały się także okazją do szukania możliwości adoptowania na polskim gruncie doświadczeń i modelu włoskiej ekonomii społecznej. Obie wizyty miały charakter spotkań roboczych z możliwością zwiedzania placówek Fundacji, poznania specyfiki polskiego rynku usług opiekuńczych, poszukiwaniu podobieństw i ewentualnych obszarów możliwej współpracy.

W 2010 r. aplikowaliśmy o następujące środki na finansowanie projektów społecznych:

Wszystkie te projekty nie zyskały wystarczającej ilości punktów, a tym samym nie zostały skierowane do realizacji.

W 2010 r. została zmieniona i całkowicie przebudowana strona internetowa Fundacji: www.pomoc-potrzebujacym.pl oraz strona placówek opiekuńczych Fundacji: www.domopiekunczy.pl.

VII.        Działanie przeciw bezdomności i bezrobociu:

Coraz większy nacisk w swojej pracy kładziemy na szkolenie i kształtowanie świadomości społecznej dotyczące ludzi starszych, także w kontekście wykluczenia społecznego. Staramy się oddziaływać na te grupy społeczne, które ze względu na tzw. „postrzeganie przez społeczeństwo” mogą lub wręcz narażone na wykluczenie i wobec innych potrzeb społecznych spychane gdzieś na margines w zakresie udzielanej pomocy i wsparcia.

Dotyczy to głównie skazanych, którzy po odbyciu karny np. tracą prawo do zamieszkiwania w lokalu zajmowanym przed rozpoczęciem odbywania kary, który utracili wskutek zaległości czynszowych. A dodatkowo nie mogą znaleźć pracy wskutek zaniedbań edukacyjnych a w konsekwencji braku wystarczających kwalifikacji do podjęcia jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Problem ten dotyka głównie kobiet skazanych, które np. nie mogą po odbyciu kary podjąć pracy dorywczej – fizycznej.

Dlatego dużą rolę przywiązujemy do aktywizacji, edukacji i preorientacji zawodowej osób narażonych na wykluczenie. Wobec wyraźnego braku ludzi przyuczonych do wykonywania czynności służebnych wobec ludzi starszych, przeszkolenie każdej nowej osoby – przynosi wymierną korzyść. Nie tylko możliwości niesienia pomocy osobie starszej, ale także danie do ręki potencjalnej osobie wykluczonej – narzędzia w postaci konkretnego zawodu, umożliwiającego normalne, satysfakcjonujące, godne życie pod każdym względem.

W ramach naszej Fundacji uruchomiony jest stały program umożliwiający kobietom skazanym odbycie szkolenia w zakresie sprawowania opieki nad osobami starszymi i/lub schorowanymi. Dodatkowo prowadzimy negocjacje ze spółdzielniami mieszkaniowymi w celu rozłożenia spłaty zadłużenia czynszowego na raty lub umorzenia jej części. Udzielamy też gwarancji w sporze między wierzycielami a naszymi beneficjentami, występując jako gwarant ich zobowiązań.

Dla części beneficjentów oferujemy pracę wraz z zamieszkaniem w jednym z naszych pokoi socjalnych, do momentu uzyskania stabilizacji finansowej umożliwiającej im np. ponoszenie kosztów stancji na terenie Warszawy.

Dlatego nasze działania ukierunkowane nie tylko na niesienie pomocy osobom starszym, ale także osobom wykluczonym – głównie kobietom skazanym.

Są to zarówno szkolenia, warsztaty zawodowe, ale i doraźna pomoc finansowa (opłata za czynsz, zapomogi) oraz prawna (pisma do sądu, porady).

VIII.      Przeciwdziałania patologiom społecznym;

Fundacja w roku 2010 kontynuowała współpracę z Aresztem Śledczym Warszawa Grochów.

Umowa pomiędzy Aresztem Śledczym a naszą organizacją zobowiązuje kobiety osadzone, odbywające karę pozbawienia wolności do wykonywania pracy na rzecz naszej Fundacji w placówkach opiekuńczo-pielęgnacyjnych, polegającej na sprawowaniu opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i obłożnie chorymi. Wszystkie Panie w ramach przygotowania zawodowego przeszły wewnętrzne szkolenie dające podstawowe kwalifikacje do wykonywania tego zawodu zarówno w naszych placówkach jak i dającymi uprawnienia do wykonywania tego zawodu w placówkach zewnętrznych. W roku 2010 umową zostały objęte 24 osadzone.

W ciągu roku przez naszą Fundację w ramach grupy wolnościowej przewinęło się około 50 osadzonych. Żadna z osadzonych nie została usunięta z grupy wolnościowej, ani pozbawiona prawa do wykonywania pracy poza murami więzienia.

W roku 2010 wystosowaliśmy 28 opinii w związku z przedterminowym warunkowym zwolnieniem osadzonych zarówno do zakładu penitencjarnego jak i Sądu Penitencjarnego jako organu właściwego do rozpatrywania tego rodzaju wniosków. Przedstawiciele Zarządu Fundacji kilkakrotnie występowali w Sądzie Penitencjarnym jako świadkowie w sprawie o przedterminowe warunkowe zwolnienie. Dzięki rekomendacji Fundacji (opinie wysłane do Aresztu oraz Sądu Penitencjarnego) 20 osadzonych otrzymało przedterminowe warunkowe zwolnienie.

Osadzone zakwalifikowane do pracy musiały przejść wewnętrzną kwalifikację (psycholog + wychowawca + szef ochrony) w placówce penitencjarnej. Zarówno pod względem psychologicznym jak penitencjarnym musiały spełniać określone warunki to znaczy nie budzić podejrzeń, co do stabilności emocjonalnej jak i ogólnej postawy prezentowanej w zakładzie karnym.

Praca w domu opieki zwłaszcza z ludźmi starszymi obłożnie chorymi albo niepełnosprawnymi wymaga określonych cech psychofizycznych, a przede wszystkim cierpliwości, oddania i empatii dla cierpienia drugiego człowieka.

Osadzone spełniają wszystkie postawione przez nas wymagania. W swej pracy wykazują się daleko idącą roztropnością, dokładnością, wrażliwością i sumiennością. Pracę traktują nie jako przymus, ale jako pewien etap w realizacji samych siebie, jakim jest np.: zdobywanie nowych kwalifikacji i doświadczeń. Czynnie uczestniczą zarówno w pracach szkoleniowych organizowanych przez naszą organizację, jak i wszelkich pracach dodatkowych zleconych przez przełożonych, wykraczających poza zakres obowiązków określonych umową.

Swoją postawą zarówno pod względem przestrzegania zasad bezpieczeństwa w odniesieniu do pracy w ramach grupy wolnościowej, jak i ogólnej postawy moralnej nie budzą żadnych zastrzeżeń. Codzienny kontakt pozwala nam na obserwację osadzonych i jesteśmy pewni, że ich postawa jest gwarantem tego, iż wykażą się podobnym zdyscyplinowaniem, zaangażowaniem w pracę i sumiennością także w warunkach wolnościowych.

Najlepszą oceną jakości postępu w resocjalizacji poprzez pracę kobiet pracujących w grupie wolnościowej, ich zaangażowania, zdobytych nowych umiejętności i kwalifikacji jest fakt, iż po opuszczeniu zakładu karnego podejmują u nas pracę zarobkową jako opiekunki osób starszych.

Na terenie placówki Fundacji przy ul. Oliwskiej 5 rozpoczął działalność Klub Anonimowych Alkoholików. W każdą środę w świetlicy placówki przy ul. Oliwskiej spotykają się członkowie tego klubu. Spotkania te częścią terapii a także sposobem na organizację czasu wolnego, bez uciekania się do środków pobudzających. Członkowie korzystają zarówno z sali Fundacji jak i infrastruktury niezbędnej do przeprowadzenia tych spotkań. W spotkaniach uczestniczy psycholog Fundacji inicjując na początku dyskusję na wybrany przez grupę temat. Spotkaniom towarzyszy wspólne oglądanie filmów, śpiew, wymiana doświadczeń i terapia grupowa. Członkowie grupy aktywnie włączają się w prace Fundacji wspomagając nasze działania w formie wolontariatu (praca w charakterze opiekunów ludzi starszych, animacja czasu wolnego dla osób starszych, występy artystyczne w trakcie ważnych uroczystości i świąt).

Na bazie doświadczeń grupy AA w roku przyszłym Fundacja będzie ubiegać się o dotację z urzędu dzielnicy na prowadzenie terapii uzależnień i rozszerzenie działalności klubu o nowe inicjatywy w tym: terapię grupową, szkolenie z zakresu rozładowywania konfliktów i walki ze stresem, organizację wspólnych imprez integracyjnych (kino, teatr), paczki okolicznościowe dla dzieci.

W ramach klubu AA działa zespół muzyczny AK LORENZ, który bierze czynny udział w życiu naszej Fundacji. Zespół ten składający się z dwóch osób Anny i Krzysztofa Lorenc organizuje wieczory artystyczne dla naszych podopiecznych jak i stara się o godną oprawę muzyczną w trakcie dużych uroczystości kościelnych w naszych placówkach: Wigilia, Wielkanoc.

 

Ta strona używa Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Akceptuje pliki Cookie